Na_vrhu

Igranje vlog in poučevanje naravoslovja

LapajneKnjiga sprva preseneti: igra vlog v naravoslovju? Na to pa res nismo pomislili. Nato pa jasno predstavi in utemelji razloge za uporabo v naravoslovju in nam tudi nazorno predstavi, kako se tega lotiti. Odlična knjiga, ki bi ji moral vsaj prelistati vsak učitelj, predvsem pa kdaj igro vlog pri svojem predmetu uporabiti. Knjiga in seveda avtor Tomaž Lapajne Dekleva prepričata, da ima igra vlog mesto v pouku naravoslovja in da lahko z njo dosežemo dober učni učinek.

Kot pravi avtor je namen knjige pomagati učiteljem, da bodo učence spodbujali k aktivnemu, igrivemu, a hkrati poglobljenemu učenju naravoslovja. In dodaja, da s to zelo motivacijsko didaktično tehniko lahko spodbudijo učene k iskanju pravih odgovorov, ne da bi bili napačni kaznovani.

Prednost te tehnike je, da ne zahteva zapletenih učil in učne tehnologije. Zahteva pa seveda dobrega učitelja.

Knjiga na začetku pregledno opiše, kaj sploh je igranje vlog in katere so stopnje igranja vlog. Udeleženec lahko v namišljeni okoliščini igra vlogo samega sebe in se mora odzivati kot on sam ali pa npr. v četrti stopnji prevzame vlogo nekoga drugega v namišljeni okoliščini.

Predstavljeno je, v kakšnih vlogah so lahko učenci. Lahko prevzamejo vloge neživih stvari, živih bitij, poosebitev idej ali pojmov in oseb. Avtor nazorno opiše, kaj te posamezne vloge pomenijo, kako jih lahko učitelj kombinira.

Knjiga predstavi tudi učitelja v vlogi in podrobno opiše izvedbo igranja vlog. Pri tem predstavi stopnje, ki so potrebne za didaktično igranje vlog.

Igro vlog lahko uporabimo na različnih stopnjah učnega procesa. Knjiga navaja predstavitev snovi, poglabljanja, obravnavanje snovi, odmor, povzetek snovi, ponovitev in preverjanje znanja ter navaja dodano vrednost igre vlog pri vseh teh stopnjah:

Nekaj učinkov igranja vlog:

  • Večja motivacija za učence (hkrati postanejo tudi šolski predmeti bolj privlačni)
  • Boljše razredno vzdušje
  • Medpredmetno povezovanje
  • Spremembe pogledov, stališč in vedenja
  • čUenje socialnih spretnosti
  • Učenje kritičnega mišljenja
  • Doseganej švijih ravni znanja
  • Povezovanje znanja z življenjem

Na koncu knjige je ilustrativni primer gradiva za kompleksno igro vlog pri kemiji. Ta primer lahko uporabimo v celoti. Pomembno pa je, da nam daje občutek kako se lotiti dela. Dodana sta še dva krajša primera uporabe pri biologiji in fiziki.

Bogata navedena literatura pa nas lahko popelje v poglabljanje tematike in njenih posameznih področij.

Knjiga je 14,75 EUR na voljo pri avtorju.

, , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes