IMG_7399Zgodnji razvoj matematične kompetence na konkretnem nivoju delovanja je nujen za kasnejši razvoj abstraktnega razmišljanja. Numicon ponazorila razvijajo konceptualno komponento zgodnjih številskih predstav. So temeljito empirično evalvirana in uporabljana širom po svetu. Zasnovana so za razvijanje intuitivnih predstav o številih in odnosih med njimi. Temeljne strategije so: mejnika 5 in 10, razvoj predmestnovrednostnega koncepta ter relacije med zgodnjimi števili. Dodana vrednost je razvoj fine motorike. Ponazorilo je mnogostransko uporabno in lahko služi tudi kot učinkovit pripomoček pri učenju skozi igro. Vodena ali nevodena igra razvija relacijsko razumevanje aritmetike in nudi odrasli osebi vpogled v stopnjo razumevanja otroka ter navezavo na simbolno reprezentacijo. Ponazorilo je primerno za delo v predšolskem obdobju in v prvem triletju osnovne šole. Skozi taksonomsko diferencirane aktivnosti ponuja izzive vsem učencem in je primerno za delo z otroki na različnih razvojnih stopnjah. Posebej priporočljiva je uporaba v 1.razredu ob vpeljevanju prehoda čez desetico. Ponazorila Numicon podpirajo usvajanje ciljev učnega načrta matematike prvega triletja osnovne šole.

izr.prof.dr. Alenka Lipovec, specialni didaktik za matematiko, Pedagoška fakulteta Maribor, Univerza v Mariboru

V procesu učenja je nadvse pomembno “multisenzorno učenje”, pri katerem je vključenih kar največ senzornih poti učenca. Prav tako je izrednega pomena “aktivno učenje”, v procesu katerega se učenec uči preko lastne aktivnosti – ni le pasiven poslušalec oziroma gledalec predavanja “ex katedra”, ampak preko lastne aktivnosti odkriva različne vsebine in koncepte. Najbolj je multisenzorno in aktivno učenje poudarjeno v Montessori pedagogiki, iz katere izhaja tudi učni komplet NUMICON. S pomočjo manipuliranja s ploščicami, pri katerih vsaka predstavlja konkretno število do 10, otrok pridobi zelo konkretno informacijo, kaj je to posamezno število, kaj dejansko so različne računske operacije in podobno. Poudariti je potrebno še to, da material po načelih Montessori pedagogike že sam vsebuje povratno informacijo, kar tudi bistveno pripomore k bolj uspešnemu učenju.

Mojca Gluk, mama treh otrok in mobilna specialna pedagoginja na OŠ

Kar nekaj časa je preteklo, ko ste nas obiskali in nam predstavili Numicon komplete za spoznavanje številskih konceptov in osnovnih računskih operacij.  Naj vam povem, da se zelo dobro uporabljajo in so zelo pogosto uporaben material. Kompleti se selijo in potujejo iz ene igralnice v drugo. Svojo pot pa so začeli pri vzgojiteljicah, ki so končale izobraževanje za montessori pedagoga in so preučile Numicon komplet, seveda pa so svoje ugotovitve in znanje predale naprej drugim vzgojiteljicam in otrokom vseh starosti, seveda glede na njihove sposobnosti.
Je zelo dober didaktičen pripomoček.

Mateja Hovnik, org. vodja vrtca Ravne na Koroškem

Numicon je odličen pripomoček za učenje matematike. Številke dobijo svojo barvo in obliko in ključno je, da jih lahko primemo v roko. Res je, da lahko stolpce naredimo tudi iz kock, ter jih združujemo in razdvajamo. Samo v tem primeru bodo otroci spet šteli in preštevali. Štetje in preštevanje je zelo pomembno, ne smemo pa se pri tem ustaviti. Otroci morajo razviti številsko predstavljivost, to pa jim Numicon ponuja že od samega začetka. Z Numiconom matematika postane lažje razumljiva, oreh ki se ga da streti in se pri tem tudi zabavati.

Katja Čadež, učiteljica v prvi triadi na OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

Všeč je 4- in 7- letniku, da o mami niti ne govorim.

Ana Bradač, mama dveh otrok

Mnenja vzgojiteljic o uporabi Numicon številskega didaktičnega sistema:

  • Veliko možnosti za spoznavanje in utrjevanje števil
  • Veliko možnosti za osnovne miselne operacije (štetje, odvzemanje, dodajanje, primerjanje, seštevanje, odštevanje, prostorska orientacija, …)
  • Pridobiva izkušnje, spretnosti in znanja o tem, kaj je manjše, večje, česa je več in česa manj, v čem so si stvari podobne in različne, kaj je celota in kaj del
  • Spoznava simetrijo
  • Ob igri se otroci učijo strpnosti, ko morajo počakati, da pridejo na vrsto (vrtalka)
  • Igra krepi medsebojno sodelovanje
  • Nudi možnost igre z vzorci, barvami

Mojca Cvirn, pomočnica ravnateljice Vrtec Tezno